Effectmeting gas- en oliewinning Woerden

Uit GoGoPedia
Ga naar: navigatie, zoeken
Effectmeting gas- en oliewinning Woerden
Naam van effectmeting Effectmeting gas- en oliewinning Woerden
URL naar effectmeting https://nl.surveymonkey.com/s/Woerden-Olie-Gas
Begindatum 23 april 2015
Einddatum 29 juni 2015
Duur 6767 dagen <br /> dagen
Status gesloten
Key Initiator Leo Sonneveld
Responses 209
Skipped 52
Aantal Stakeholders 6
Stakeholders Omwonende
Vermilion Energy
Rijk
Milieu
Duurzaamheidsindex
Toekomstige generaties


De Effectmeting gas- en oliewinning Woerden is beëindigd nadat voldoende respondenten van de categorie "bewoners" de enquête hadden ingevuld om een betrouwbaar beeld te krijgen van de (verwachte) impact op deze groep. De definitieve rapportage is aan de Tweede Kamer aangeboden op 7 maart 2016 en hieronder beschikbaar gesteld.

Achtergrond

De Canadese oliemaatschappij Vermilion Energy heeft plannen om olie en gas te winnen in het Papekopveld. De olie en het gas bevinden zich deels onder Molenvliet en de polders Rietveld en Barwoutswaarder. Vergunningen voor de winning waren reeds verleend door het Ministerie van Economische Zaken maar worden nu opnieuw beoordeeld. Vermilion moet daarvoor een nieuw plan indienen.

kaart Papekopveld wingebied

Uiteenlopende belangen

Bij winning van olie en gas is sprake van uiteenlopende belangen. In de mijnbouwwet staan de 'spelregels'. Deze wet is mede naar aanleiding van het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de gang van zaken in Groningen en aardgasbevingen onderwerp van discussie.

Informatieavond 22 april

Tijdens de informatieavond op 22 april 2015 over olie- en gaswinning in de gemeente Woerden zegt de oliemaatschappij Vermilion Energy zich te oriënteren op het indienen van een nieuw winningsplan. Vermilion hanteert drie criteria om de investeringen in de exploitatie van het Papekopveld te beoordelen:

  • financieel
  • technisch
  • draagvlak onder betrokkenen.

{{#display_map: 52.067685114478316, 4.854905605316162~Papekop~locatie Papekopveld |centre=Woerden |service=openlayers }}

Bezorgde en betrokken inwoner

Als bezorgde en betrokken inwoner van Woerden (Molenvliet) en als co-founder van GoGoMo.org heeft Leo Sonneveld besloten het gogomo proces te starten waarin alle belanghebbenden in de gelegenheid worden gesteld mee te denken over de invloed en gevolgen van boringen en winning van olie en gas. Het standpunt van de belanghebbende kan positief of negatief beïnvloed worden op grond van het belang dat ermee gemoeid is. Stuur de initiatiefnemer een e-mail (alleen beschikbaar voor op GoGoPedia ingelogde gebruikers).

Totaalbeeld alle belanghebbenden

Om een compleet beeld te geven van deze kwestie, en meer specifiek het draagvlak binnen de Woerdense gemeenschap in kaart te brengen, is het daarom van groot belang dat veel mensen de vragen beantwoorden. Een respondent maakt hierbij niet alleen een inschatting van het mogelijke effect voor zichzelf als belanghebbende, maar ook een inschatting van de impact op andere belanghebbenden. Doordat iedere deelnemer aan deze vragenlijst deze inschattingen doet, ontstaat een totaalbeeld. Dit beeld vormt de basis voor een goede dialoog met alle betrokkenen en zorgvuldig besluit.

Buizen Schoonebeek.JPG

De volgende zes stakeholders zijn geselecteerd:

  • Omwonende
  • Vermilion Energy (olie- en gaswinningsmaatschappij)
  • Rijk (vergunningverstrekker en ontvanger belastingen)
  • Milieu
  • Duurzaamheidsindex
  • Toekomstige generaties

Uitkomsten effectmeting: tussenrapportage (12 juni 2015)

De uitslag van deze effectmeting zullen wij publiceren op GoGoPedia.org en niet alleen aanbieden aan de betrokken gemeenten, provincies en Vermilion, maar ook aan de Tweede Kamer als input voor de wijziging van de mijnbouwwet. Ook Minister Kamp krijgt de uitslag zodat de belangenafweging zorgvuldig en transparant gedaan kan worden.

Vooruitlopend op de definitieve rapportage hebben wij onderstaande tussenrapportage gemaakt per 12 juni 2015 als input voor het eventuele debat over 'kleine velden' op 2 juli 2015.

Uitkomsten effectmeting: presentatie leden Tweede Kamer, Woerden (7 maart 2016)

Op maandag 7 maart zijn in Woerden de belangrijkste bevindingen van de effectmeting gepresenteerd door Leo Sonneveld. Zie: Presentatie effectmeting - Woerden (7 maart 2016).

In de media
Als u wilt meedoen, of een GoGoPedia-effectmeting wilt starten,
neem dan contact met ons op.